Preskočiť na obsah

Stratégia pre integráciu MRK v okrese Gelnica na obdobie rokov 2019-2027 (výhľadovo 2030)

Zverejnené 10.1.2023.

Kategória

Stratégia pre integráciu MRK v okrese Gelnica na obdobie rokov 2019-2027 (výhľadovo 2030)

Mesto Gelnica, ako partner projektu „Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica“ a obstarávateľ, predložilo dňa 05.01.2023 na Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 1, Gelnica podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) oznámenie o strategickom dokumente „Stratégia pre integráciu MRK v okrese Gelnica na obdobie rokov 2019 -2027 (výhľadovo 2030)“. Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené aj na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-pre-integraciu-mrk-v-okrese-gelnica-na-obdobierokov-2019-20.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu Okresnému úradu Gelnica, odboru starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 1, 056 01 Gelnica do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.