Preskočiť na obsah

Obecné nájomné byty

POSTUP ŽIADATEĽA

Popis postupu žiadateľa o obecný nájomný byt v 7-b.j. v Helcmanovciach, s.č. 166:

Žiadateľ o obecný nájomný byt podáva ,,Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu, v ktorej definuje o aký byt má záujem, t. j. 1-izbový, 2-izbový, prípadne – akýkoľvek.

Žiadosť doručí:

  • poštou na adresu Obec Helcmanovce, 055 63 Helcmanovce, alebo
  • osobne do podateľne Obce Helcmanovce.

Žiadosť je následne zaevidovaná do zoznamu žiadateľov o obecné nájomné byty. Ak sa uvoľní obecný nájomný byt, obec písomne upovedomí žiadateľov podľa zoznamu, t. j. ak sa uvoľní napr. 1-izbový byt, upozorní tých žiadateľov, ktorí vo svojej žiadosti definovali záujem o „1-izbový byt“ a tých, ktorí uviedli – „akýkoľvek“ byt. Ako prílohu písomného upovedomenia obec  zašle žiadateľovi Dotazník žiadateľa o nájomný byt. Tento dotazník je žiadateľ povinný do určeného termínu aj s prílohami určenými v dotazníku, doručiť späť na adresu Obce Helcmanovce. Následne zasadne osobitná bytová komisia, ktorá v zmysle kritérií zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/2013 o nakladaní s obecnými nájomnými bytmi v obci Helcmanovce určí, ktorý žiadateľ bude úspešný a následne predloží návrh úspešného žiadateľa na schválenie Obecnému zastupiteľstvu v Helcmanovciach