Preskočiť na obsah

Hlavný kontrolór obce

Ing. Milan Turzák

Hlavný kontrolór

Útvar hlavného kontrolóra:

  • útvar hlavného kontrolóra je samostatným útvarom, ktorý riadi hlavný kontrolór obce.
    Kontrolór obce podlieha Obecnému zastupiteľstvu podľa zákona o obecnom zriadení.
  • postavenie hlavného kontrolóra je upravené osobitnými predpismi.
  • v organizačných záležitostiach spolupracuje hlavný kontrolór s prednostom MsÚ.
  • pokiaľ nie je osobitným predpisom určené inak, vzťahujú sa na hlavného kontrolóra ako zamestnanca mesta interné predpisy MsÚ.Činnosť hlavného kontrolóra:

  • eviduje, vybavuje a prešetruje – oznámenia, podnety, petície organizácií a občanov, v rozsahu ich pôsobnosti podľa všeobecných platných právnych predpisov 152/ 98 Z.z. o sťažnostiach, 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení zákona 242/98 Z.z.

Dokumenty