Preskočiť na obsah

Výberové konania

OBEC  H E L C M A N O V C E

podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou, Helcmanovce 41.

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná pedagogická spôsobilosť požadovaná pre základné školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • vykonanie prvej atestácie /zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov/,
 • najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti.

Iné kritéria a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu,
 • ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam dokladov , ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania,
 • štruktúrovaný profesijný životopis
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a vykonaní prvej atestácie alebo jej náhradnej formy,
 • doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti,
 • čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle §3 ods. 7 písm. a) až c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku a požadované doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 5. 06. 2015 na adresu: Obec Helcmanovce, Obecný úrad , 055 63 Helcmanovce 161 v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a s označením „Výberové konanie – Základná škola s materskou školou, Helcmanovce 41 – NEOTVÁRAŤ.“

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Oficialny dokument stiahnete kliknutim na tento link.

Helcmanovce, 14. 05. 2015                                               Mgr. Blanka Vargová

                                                                                             starostka obce