Preskočiť na obsah

PHSR 2015 – 2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej len „PHSR“) je spolu s územným plánom základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území. Zo zákona patrí medzi základné dokumenty podpory regionálneho rozvoja a spracováva sa na obdobie spravidla 7 rokov s dlhodobým výhľadom na cca 10 rokov a mal by byť pravidelne aktualizovaný. PHSR sa tak stáva výsledkom strategického plánovania zodpovedných obcí či miest a nevyhnutnou súčasťou podpornej dokumentácie pri akýchkoľvek žiadostiach o grant alebo nenávratný finančný príspevok.

Kontaktný e-mail: phsr@helcmanovce.sk

Zámer spracovania PHSR obce Helcmanovce na roky 2015 – 2020:

ZÁMER SPRACOVANIA PHSR
Názov dokumentu:Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Helcmanovce    (na roky 2015 – 2020)
Forma spracovania:s pomocou externých odborníkov, za aktívnej spolupráce zamestnancov a organizácií v obci
Riadenie procesu:Spôsob riadenia procesu spracovania:Spracovanie tohto dokumentu je postavené na postupe podľa „Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC“ a na báze otvorenej spolupráce so všetkými zúčastnenými stranami vstupujúcimi do procesu počas spracovania. Spracovanie PHSR je iniciované samosprávou, ale prebieha v partnerstve verejného, súkromného a tretieho sektora.Vytvorenie riadiaceho tímu.Sumarizácia informácií o obci; zhodnotenie predchádzajúceho PHSR; vytvorenie, vyplnenie a analýza dotazníkov pre obec a osoby aktívne a pravidelne ovplyvňujúce život obce.Vytvorenie pracovných skupín (zoznam ich členov je v samostatnom súbore v spodnej časti stránky).Práca na jednotlivých častiach PHSR za aktívnej spolupráce zamestnancov obecného úradu a pracovných skupín.Zapojenie obyvateľov obce a komunikácia s nimi – možnosť vyjadrenia sa prostredníctvom dotazníkov v tlačenej či elektronickej forme, účasťou na pracovných skupinách ako ich členovia, účasťou na verejných stretnutiach k spracovaniu PHSR, kontaktovaním zodpovedného zamestnanca obecného úradu či informovaním na internetovej stránke obce – www.helcmanovce.sk 
Obdobie spracovania :03/2015-10/2015 harmonogram spracovania (v samostatnom súbore v spodnej časti stránky)
Financovanie spracovania : Zmluvná cena stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania.

PHSR má byť nositeľom rozvojovej politiky obce/mesta, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja. Obec/mesto dá spracovaním PHSR najavo záujem tak o svoju budúcnosť, ako aj o budúcnosť svojich obyvateľov. Tiež získava nástroj na aktívne riadenie rozvoja v spolupráci so všetkými organizáciami a jednotlivcami, ktorí majú vplyv na život v obci/meste samotnom.

Obsah PHSR je legislatívne vymedzený zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Posledná novelizácia tohto zákona zaviedla povinnosť spracovania PHSR podľa novej Metodiky na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC“. Táto prináša záväznú štruktúru dokumentu v členení na časti:

Úvod – popisuje obsah dokumentu a prináša stručné zhrnutie prípravy PHSR, východiskových dokumentov a inštitucionálneho a časového zabezpečenia jeho spracovania.

Analytická časť – obsahuje komplexné hodnotenie a analýzu východiskovej situácie s väzbami na širšie územie a odhad budúceho vývoja s dôrazom na možné riziká.

Strategická časť – obsahuje stratégiu rozvoja obce/mesta pri zohľadnení jej vnútorných špecifík a určí hlavné ciele a priority rozvoja obce/mesta pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky.

Programová časť – obsahuje hlavne zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu rozvoja obce/mesta.

Realizačná časť – je zameraná na popis postupov inštitucionálneho a organizačného zabezpečenia realizácie programu rozvoja s vecným a časovým harmonogramom realizácie.

Finančná časť – obsahuje finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnu a organizačnú stránku realizácie.

Prílohy:

        Pri spracúvaní strategického a plánovacieho dokumentu akým je PHSR je potrebné okrem iného dodržiavať určité základné princípy tvorby. Pri PHSR to sú:

  • je založený na kvalitných a overených dátach,
  • je výsledkom komplexných analýz v troch kľúčových politikách – oblastiach (hospodárska, sociálna a environmentálna),
  • je vytvorený partnerstvom hlavných aktérov územia,
  • je v súlade s udržateľným využívaním hodnôt a zdrojov konkrétneho územia,
  • je vyjadrením vízie v konkrétnych stratégiách a rozvojových projektoch.

Zapojenie verejnosti a komunikácia s verejnosťou:

Podrobné informácie o procese prípravy, tvorby a schvaľovania strategického dokumentu budú priebežne zverejňované na tejto web stránke. Zverejňované dokumenty bude možné pripomienkovať, pričom o forme a čase zasielania pripomienok budú občania včas informovaní.

Kontaktné adresy: ssemanova@helcmanovce.sk

                              phsr@helcmanovce.sk

Oznamy:

Vážení občania!

Obec Helcmanovce pripravuje rozvojový dokument obce a uvítali by sme, keby ste sa zapojili do procesu jeho spracovania  vyplnením dotazníka pre verejnosť.

Tento dotazník máte možnosť vyplniť online na tejto adrese http://goo.gl/forms/cu6eTG8wTT

alebo si stiahnite elektronicky dokument kliknutim na tento link: PHSR_dotaznik_Helcmanovce_elektronicky

Vyplnený dotazník  zašlite na adresu: phsr@helcmanovce.sk

*Dotazník môžete vypĺňať v termíne do 17.7.2015.*

Program rozvoja obce Helcmanovce – spracované časti:

Dokumenty

Nadpis

Zverejnené

Všetky dokumenty

Kamerový systém v obci