Preskočiť na obsah

Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Helcmanovce.

P O Z V Á N K A

Vážený podielnik , podielnička!

              Výbor Urbárskej spoločnosti  pozemkové spoločenstvo v Helcmanovciach Vás týmto pozýva na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 03.03.2018 o 1300 hod. v Dome služieb a kultúry v Helcmanovciach s týmto programom:

  1. Otvorenie
  2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Správa o činnosti Urbárskej spoločnosti za rok 2017
  4. Správa o plnení PSOL za rok 2017
  5. Správa o hospodárení Urbárskej spoločnosti za rok 2017 a  rozpočet na rok 2018
  6. Správa dozornej rady za rok 2017
  7. Odsúhlasenie podielov
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť!                                                                  Predseda US

Prezentácia podielnikov od 1200 – 1300 hod.

Predseda :Ondrej Šustrík
Podpredseda :RNDr. Milan Burčák
Členovia výboru :Ing. Dušan Mikolaj
 Peter Pisko
 Andrea Šrenkelová
 Anna Furimská
 Vladislav Vimpeľ
Dozorná rada :Ing. Bibiána Vargová
 Ivan Leitmančík
 Ing. Dušan Slovinský
Tajomník – hospodár :Anna Furimská
OLH, lesník:Ing. Dušan Mikolaj

055 63 Helcmanovce 161,

tel. : 053/47 994 20

Kliknutim na odkaz si možete stiahnut stanovy.

Zmluva o dielo “ Protipožiarne opatrenia lesných ciest Helcmanovce“, uzatvorená s firmou MMVH s.r.o., zverejnená na stránke.http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/204113, je k nahliadnutiu.

Link, na ktorom je zverejnený dodatok k zmluve o NFP.https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2839680&l=sk

ucet_ UCB_1

ucet_ UCB_2

ucet_ UCB_3