Pozvánka

Kategória

Vážený podielnik, podielnička!

Výbor Urbárskej spoločnosti pozemkové spoločenstvo v Helcmanovciach Vás týmto pozýva

na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 07.05.2022 o 13.00 hod. v DSaK Helcmanovce s týmto programom:

  1. Otvorenie
  2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Správa o činnosti Urbárskej spoločnosti za rok 2021
  4. Správa o plnení PSOL za rok 2021
  5. Správa o hospodárení Urbárskej spoločnosti za rok 2021 a rozpočet na rok 2022
  6. Správa dozornej rady za rok 2021
  7. Odsúhlasenie podielov
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Zverejnené 4. mája 2022.
Bez úpravy .