Preskočiť na obsah

Pozvánka

Zverejnené 4.5.2022.

Kategória

Vážený podielnik, podielnička!

Výbor Urbárskej spoločnosti pozemkové spoločenstvo v Helcmanovciach Vás týmto pozýva

na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 07.05.2022 o 13.00 hod. v DSaK Helcmanovce s týmto programom:

  1. Otvorenie
  2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Správa o činnosti Urbárskej spoločnosti za rok 2021
  4. Správa o plnení PSOL za rok 2021
  5. Správa o hospodárení Urbárskej spoločnosti za rok 2021 a rozpočet na rok 2022
  6. Správa dozornej rady za rok 2021
  7. Odsúhlasenie podielov
  8. Diskusia
  9. Návrh na uznesenie
  10. Záver.

Tešíme sa na Vašu účasť!