Preskočiť na obsah

Pozvánka

Zverejnené 9.12.2021.

Kategória

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 15.12.2021 /streda / o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ:

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia zo zasadnutí komisií pri OZ Helcmanovce
 5. VZN obce Helcmanovce č. 02/2021 o miestnych daniach a a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 6. Voľba prísediacich podľa § 140 Zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 7. Vstupná správa pre spracovanie strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Helcmanovce
 8. Schválenie nájomcov v 7 bj- Helcmanovce 166
 9. Cenová ponuka na výmenu plynového zariadenia v byte č. v 7 b.j. Helcmanovce 166
 10. Rôzne
 11. Záver

Helcmanovce, 09 .12.2021

Tibor Theis v.r.

starosta obce