Preskočiť na obsah

Oznam

Zverejnené 7.7.2022.

OZNAM

     Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 13.07. 2022 /streda / o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ:

Program zasadnutia: 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Informácia zo zasadnutí komisií pri OZ Helcmanovce
  5. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov, rozsah výkonu funkcie starostu obce pre voľby do samosprávy obcí 2022
  6. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Helcmanovce na roky 2022-2028
  7. Žiadosť o odkúpenie pozemku
  8. Žiadosť o vysporiadanie pozemku – zámena pozemku
  9. Rôzne
  10. Záver

Helcmanovce, 07 .07.2022

Tibor Theis v.r.

starosta obce