Preskočiť na obsah

Oznam

Zverejnené 6.5.2022.

OZNAM

     Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 11.05. 2022 /streda / o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ:

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácia zo zasadnutí komisií pri OZ Helcmanovce
 5. Stanovisko kontrolnej komisie na zastupovanie hlavného kontrolóra obce počas PN k návrhu rozpočtu obce Helcmanovce na rok 2022 a roky 2023-2024
 6. Schválenie rozpočtu obce Helcmanovce na rok 2022 a roky 2023-2024
 7. Príloha č. 10 k VZN obce Helcmanovce č. 3/2013 – o určení výšky dotácie na prevádzku  

      a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa, žiaka školského zariadenia na území obce

      Helcmanovce

 • Všeobecné záväzné nariadenie obce Helcmanovce č. 02/2022 o určení výšky 

    príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

 • Zmluva o zabezpečení procesu verejného obstarávania
 • Ponukový list – kuchyňa
 • Rôzne
 • Záver

Helcmanovce, 05.05.2022

Tibor Theis v.r.

starosta obce