VZN obce Helcmanovce č. 02/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené
16. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. decembra 2021 − 30. decembra 2021
Kategória

Prílohy