Preskočiť na obsah

Pozvánka

Zverejnené 25.3.2022.

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 30.03.2022 /streda / o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ:

Program zasadnutia: 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Informácia zo zasadnutí komisií pri OZ Helcmanovce
  5. Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky pre projekt „ Miestne komunikácie – Helcmanovce, Rekonštrukcia“, kód výzvy OPLZ-PO6-SC611-2021-2
  6. Zriadenie kontrolnej komisie  na zastupovanie hlavného kontrolóra obce počas PN
  7. DHZ Helcmanovce – Žiadosť o výstavbu podzemného vodného zdroja
  8. Rôzne
  9. Záver

Helcmanovce, 24.03.2022

Tibor Theis v.r.

starosta obce