Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve obce Helcmanovce

Zverejnené
10. januára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
10. januára 2022 − 24. januára 2022
Kategória

Prílohy