Návrh VZN č. ……..- 2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Zverejnené
12. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
12. apríla 2022 − 26. apríla 2022
Kategória

Prílohy