Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Helcmanovce.

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

Dotazník

Vážení občania ! Obec Helcmanovce pripravuje rozvojový dokument obce a uvítali by sme, keby ste sa zapojili do procesu Jeho spracovania vyplnením dotazníka pre verejnosť.  Tento dotazník máte možnosť vyplniť online na tejto adrese:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe3WjnP9sbZxfuGckZIikbtxBchXfjxVzhRYcbWSUU3Axa1Q/viewform?usp=sf_link

Oznam

Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 31.12.2021 bude obecný úrad a zberný dvor zatvorený z organizačných dôvodov. Za pochopenie ďakujeme.

Pozvánka

Podľa § 12 ods.1) Zák. č. 369/1990 Z.z. zvolávam verejnú schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 15.12.2021 /streda / o 16:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ: Program zasadnutia:  Otvorenie zasadnutia Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie Kontrola plnenia uznesení Informácia zo zasadnutí komisií pri OZ Helcmanovce VZN obce Helcmanovce č. 02/2021 o miestnych daniach a a miestnom… Čítať viac

WiFi pre Teba v obci

Publicita – Oznámenie o realizácii projektu Web Názov projektu: WiFi pre Teba v obci Helcmanovce ITMS2014+: 311071V206 Operačný program: Integrovaná infraštruktúra Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN Prijímateľ: Obec Helcmanovce, Helcmanovce č. 161, 055 63 Helcmanovce Miesto realizácie: Obec Helcmanovce Výška nenávratného finančného príspevku: 13 774,62 € Link na zverejnenú Publicitu projektu: https://www.helcmanovce.sk/inpage/wifi-pre-teba-v-obci/ Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu… Čítať viac

OZNAM

Názov projektu: Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica Kód projektu: 314011APG4 Vážení občania, V rámci projektu „Podpora regionálneho rozvoja v najmenej rozvinutom okrese Gelnica“ Operačného programu Efektívna verejná správa, obec Helcmanovce začala s prípravou nového strednodobého strategického dokumentu Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky 2022-2028, ktorého existenciu si vyžaduje zákon č.… Čítať viac

Pozvánka

OBEC  HELCMANOVCE Vás pozýva na oslavy 77. výročia Slovenského Národného Povstania dňa 27. augusta 2021 Program:  18:00 hod. – Spomienkový pietny akt pri pomníku padlých 19:00 hod. – Vatra pred OcÚ